• +90 (532) 068 41 84
 • info@oduldanismanlik.com
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

 1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak
 2. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.
 • Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 1 Milyon TL’ ye kadar,
 • Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

1. a) Bendi kapsamında yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

2. (b) Bendi kapsamında yapılan başvurular için;

 1. Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
 2. Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
 3. Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
 4. Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması esastır.

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir. 

Destek Kalemleri

Destek Oranları

a)Makine-teçhizat desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

c)Yazılım giderleri desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

ç)Personel gideri desteği

%100 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

 1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 2. Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
 3. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
 4. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.
 1. Ar-Ge veya yenilik projesi; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış ve başarı ile sonuçlandığına dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler. KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren kurul karar formunun evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 5 (beş) yıllık süre hesaplanır.
 2. Patent belgesi ile koruma altına alınan ürüne ait başvurularda; patent belge tarihinin, başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) yıl önce alınmış olması esastır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış ürünlerde patentin işletmeye devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleşmiş olması gerekir.
 3. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.
 4. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak işletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle TÜR Deneyim Belgelerinin güncel olması gerekir.
 5. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda başarıyla tamamlanmış ürün veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi alınan ürün veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile işletmeye devretmiş olmalıdır.
 6. Bu uygulama esaslarının amaç ve kapsamını düzenleyen 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi için; a) Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve başkanlık tarafından belirlenen Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde yer alan ürünleri üretmek üzere işletmeler başvurabilir.
KOSGEB Destekleri