• +90 (532) 068 41 84
 • info@oduldanismanlik.com

KOSGEB Sık Sorulan Sorular

 1. Yeni Girişimci Programına başvuru yapabilmek için öncelikle, işletmenizi kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazanmış olmak gereklidir.
 2. İşletmenizi kurduktan sonra KOSGEB web sayfası üzerinden e-Devlet şifreniz ile KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız ve hemen ardından KOBİ Beyannamenizi doldurmanız gerekmektedir.
 3. Bu aşamalardan sonra yine KOSGEB web sayfası üzerinden e-Devlet şifreniz ile Yeni Girişimci Programına başvuru yapabilirsiniz. Program başvurusunda bulunacak işletmenin aşağıdaki şartları sağlaması gerekir:
 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan veya Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmamış olması gerekmektedir
 • Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır.
 • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;
  • Gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,
  • Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.
 • Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.

Girişimcilik eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş modeline dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programıdır.

KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerine lms.kosgeb.gov.tr adresinden e-devlet şifreniz ile erişebilirsiniz.

Geleneksel Girişimcilik Programına başvuru yapabilmek için Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamanız gerekmektedir.

İleri Girişimcilik Programına başvuru yapabilmek için Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini birlikte tamamlamanız gerekmektedir.

Öncelikler kendi yeterliliklerinize ve elinizdeki kaynaklara uygun bir iş fikri seçmeniz beklenmektedir. Açacağınız işletmenizin faaliyet konusu, KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında yer almalıdır. Desteklenen sektörlere KOSGEB Destekelenen Sektörler bağlantısından bakabilirsiniz.
İleri Girişimci Programına yalnızca İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir. Bu tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
Program başvurusu reddedilen işletme, Uygulama Biriminin/Kurulun ret kararına bir defaya mahsus olmak üzere, itiraz gerekçeleri ve buna ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte kararın bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Yeni Girişimci Programı İtiraz Formu ile KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden itiraz edebilir.

Geleneksel Girişimci Programına başvuru yapanlar için:

 • Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10.000 TL destek sağlanır.
 • Performans desteği kapsamında ise işletmelerin çalıştırdıkları personelin (4a) SGK gün sayılarına dayanarak ölçülen performansı kapsamında asgari performans rakamlarına ulaşılması durumunda hibe olarak destek sağlanacak olup, Program başlangıç tarihinden sonraki ilk yılda toplam 180-539 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL, 540-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL, 1080 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek sağlanır. İkinci yılda ise toplam 360-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL, 1080-1439 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 15.000 TL, 1440 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek sağlanır. (Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL ilave edilecektir.) İleri Girişimci Programına başvuru yapanlar için:
 • Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için hibe olarak 10.000 TL destek sağlanır.
 • Performans desteği kapsamında ise işletmelerin çalıştırdıkları personelin (4a) SGK gün sayılarına dayanarak ölçülen performansı kapsamında asgari performans rakamlarına ulaşılması durumunda hibe olarak destek sağlanacak olup, Program başlangıç tarihinden sonraki ilk yılda toplam 180-539 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL, 540-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 10.000 TL, 1080 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek sağlanır. İkinci yılda ise toplam 360-1079 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 5.000 TL, 1080-1439 prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 15.000 TL, 1440 ve üstü prim günü sağlayan işletmelere hibe olarak 20.000 TL destek sağlanır. (Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL ilave edilecektir.)
 • İleri Girişimci Programında Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.
 • Destek oranı %75 olup, Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilecektir.
 • Ayrıca, bu Programa başvuru yaparak destekleme kararı alınan orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu ihtiyaçlarına binaen %75 oranında 10.000 TL’ye kadar destek sağlanabilecektir.
Hayır. İşletmenin, başka bir işin devamı veya genişletilmesine (makine ekipman yenilemeye vb.) yönelik olması halinde Yeni Girişimci Programından faydalanamazsınız. Türk Ticaret Kanunu’na istinaden devir, Tüzel Kişi tanımlanan şirket, dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ortaklarının sahip olduğu hisselerin belirli bir bedel karşılığında el değiştirmesidir. Gerçek Kişi tanımlanan tacirlerde devir mümkün değildir
Evet, Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması gerekir. İlk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlardan herhangi birinin sunulması gerekir.
Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.
İşletmelerin; a) Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, b) Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu, c) Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, d) Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, e) Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz)’dan fazla olamaz. Ancak projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda bu oran % 40 (kırk) olarak uygulanır.

KOSGEB İş Birliği Destek Programında destek limitleri ne kadardır?

 1. İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.
 2. Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için geri ödemesiz 3.000.000 (üç milyon) TL ve geri ödemeli 7.000.000 (yedi milyon) TL olmak üzere toplam 10.000.000 (on milyon) TL’dir.
 3. Proje ortaklığı modelinde Kurul tarafından proje ortağı olması uygun bulunan her bir işletme için destek üst limiti, 225.000 (iki yüz yirmi beş bin) TL geri ödemesiz ve 525.000 (beş yüz yirmi beş bin) TL geri ödemeli olmak üzere toplam 750.000 (yedi yüz elli bin) TL’dir. Ancak bu üst limit; a) Yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde, 600.000 (altı yüz bin) TL geri ödemesiz ve 1.400.000 (bir milyon dört yüz bin) TL geri ödemeli olmak üzere toplam 2.000.000 (iki milyon) TL, b) Orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde, 300.000 (üç yüz bin) TL geri ödemesiz ve 700.000 (yedi yüz bin) TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 (bir milyon) TL, olarak İşbirliği Destek Programı Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosundaki gibi uygulanır.
 4. Proje destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için %60 (altmış)’tır. Desteğin %70 (yetmiş)’i geri ödemeli %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir. Kurul tarafından uygun bulunan personel gideri dışındaki her bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir. Ancak, gerçekleşen destek ödemeleri ile geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılması halinde, desteğin sadece geri ödemeli kısmı verilir.
 5. Personel giderleri için ise destek oranı dikkate alınmaksızın; bu uygulama esasları kapsamındaki hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır. Personel gideri desteği, işletmeye yapılan destek ödemesidir. Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, personel gideri için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %30’unu aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.
 6. Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %5 (beş)’ini aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.*
Yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon projeleri desteklenir.
Evet. KOSGEB Ar-ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında işletmesi olan girişimciler başvuruda bulunabilir. Desteklenmesine kurul tarafından karar verilen girişimciler kurul kararının bildirim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde işletmelerini kurmalıdır.

Kurul, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu ile;

 • Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği,
 • Projenin ar-ge veya inovasyon yönü,
 • Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği,
 • Projenin sağlayacağı katma değer,
 • Proje bütçesi ve faaliyet-zaman planı,
 • OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından hazırlanan OSLO ve Frascati Kılavuzları gibi hususlar doğrultusunda gündemdeki başvuruları değerlendirir
 • Güncel KOBİ Bilgi Beyannamesine sahip işletmelere başvurabilir. Bununla birlikte programa başvuracak işletmelerin aşağıdaki kriterleri de karşılıyor olmaları gerekmektedir.
 • İşletmenin; başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • İşletmenin son mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
Proje kapsamında, 210.000.-TL’si geri ödemesiz, 90.000.-TL’s i geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.-TL’ destekten faydalanabilmektedir.
Gider başlıklarına ait destek limit ve destek oranları;

Destek Adı

Destek Üst Limiti          

Destek Oranı 

Personel Gideri               

90.000  

100 geri ödemesiz

Yazılım ve Donanım Giderleri

100.000

% 70 geri ödemesiz % 30 geri ödemeli

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

% 70 geri ödemesiz % 30 geri ödemeli

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri 

100.000

% 70 geri ödemesiz % 30 geri ödemeli

Tanıtım Desteği

100.000

% 70 geri ödemesiz % 30 geri ödemeli

Hizmet Alım Giderleri   

100.000

% 70 geri ödemesiz % 30 geri ödemeli

Evet, alabilirsiniz; KOSGEB, destek kapsamına aldığı fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini desteklemektedir. Destek üst limiti: Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 250 (ikiyüzelli) TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 150 (yüzelli) TL/m² , IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda 1.000 (bin) TL/m²’dir.
Evet. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) dışında herhangi bir kurum/kuruluştan alınmış belgeler için bu destekten yararlanılamaz.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar.
İşletmelerin; a) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine, b) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir. Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir. TÜRKPATENT’ten alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir. Destekten yararlanmak isteyen işletme, TÜRKPATENT ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara başvuru yapmadan önce KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden KOSGEB’e başvurur. Bu başvurudan doğabilecek Rüçhan Hakkı nedeni ile elde ettiği kazanımlar desteğin verilmesine engel teşkil etmez. İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınının ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden ödeme talebinde bulunabilir. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’ndan alınacak belgeler %100 (yüz) oranında desteklenir. Ancak, desteğe konu patent vekili ve marka vekili giderlerine destek oranı %60 (altmış) olarak uygulanır. Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir
Destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için destek verilir.